KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Mira İş Güvenliği San. Ve Tic. A.Ş. olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, hizmet ve ürünlerimizden faydalanan müşterilerimiz, site ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz, iş bağlantılarımız ve ilgili 3. kişiler de dahil olmak üzere,  şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.
 
KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizleri aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.


HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLUYORUZ?
 

Mira İş Güvenliği San. Ve Tic. A.Ş.  olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun şekilde müşterilerimize, site ziyaretçilerimize, misafirlerimize, iş bağlantılarımıza ve ilgili 3. kişilere ait kişisel verileri toplamaktayız. Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:


-Kimlik Verileri: Müşterilerimizden, site ziyaretçilerimizden, misafirlerimizden, iş bağlantılarımızdan topladığımız adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.


-İletişim Verileri: Müşterilerimizden, site ziyaretçilerimizden, misafirlerimizden, iş bağlantılarımızdan topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.


-Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre müşterilerimizden, site ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan topladığımız ücret, teklif, ödeme bilgisi, banka ve kredi kartı bilgisi gibi verilerdir.


-Özlük Verileri: Yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.


-Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Müşterilerimizden, site ziyaretçilerimizden, misafirlerimizden, iş bağlantılarımızdan fiziksel mekâna (mağaza, şube ve şirket merkezi) girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.


-Görsel / İşitsel Veriler: Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen ve müşterilerimizden, site ziyaretçilerimizden, misafirlerimizden, iş bağlantılarımızdan topladığımız fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verilerdir.


-İşlem Verileri: Müşterilerimizden, site ziyaretçilerimizden, misafirlerimizden, iş bağlantılarımızdan topladığımız sipariş, sipariş değiştirme, sipariş iptal ve benzeri satın alma ile ödeme işlemlerine ilişkin kişisel verilerdir.


-İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde, Müşterilerimizden, site ziyaretçilerimizden, misafirlerimizden, iş bağlantılarımızdan ve diğer üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerdir


-Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden, site ziyaretçilerimizden, misafirlerimizden, iş bağlantılarımızdan topladığımız KVKK’nun 6. maddesinde belirtilen veriler.


-Diğer Veriler: Müşterilerimizden, site ziyaretçilerimizden, misafirlerimizden, iş bağlantılarımızdan ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, risk yönetimi bilgileri, hukuki işlem verileri, pazarlama verileri, lokasyon verileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ / İŞLİYORUZ?

 

Kişisel Verilerinizi,

-Sipariş, sipariş değiştirme, sipariş iptal, ödeme ve benzeri satın alma esnasında basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,

-Internet sitelerimiz, çeşitli sosyal medya mecralarında şirketimiz adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,

- Şirketimiz adına satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,

- Şirketimize ait fiziki mekanlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla,
-Yürüttüğümüz iş faaliyetleri kapsamında imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar, tarafımıza yapılan başvurular aracılığıyla,

-Yaptığımız iş görüşmeleri ve etkinlikler kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,

- Şirketimizin iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.


Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:


-Açık rızanızın bulunması,

-Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

-Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
-Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
-Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

-Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLEMEKTEYİZ?


Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

(1) Şirketimizin ticari faaliyetlerinin ifası, şirketimiz tarafından tarafınıza sunulan ürün ve hizmetler ile talep ve beklentilerinizin gerçekleştirilmesi,

(2) Ürün ve hizmetlerimizden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

(3) Ticari faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetleri sunmak ve yönetmek amacıyla müşterimiz ve iş bağlantılarımız ile doğrudan iletişim kurulması; hizmetlerimize ilişkin yazışma, bildirim ve sipariş ve sipariş iptal onaylarının sağlanması;

(4) Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması;

(5) Pazarlama ve Misafir İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi;

(6) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve organizasyonların düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi;

(7) Müşterimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;

(8) İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması;

(9) Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi;

(10) İş bağlantıları, tedarikçiler, yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;

(11) Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere yönelik idari operasyonların planlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme ve de netim süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.);

(12) Şirketimize ait tüm fiziksel mekanların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması;

(13) İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;

(14) Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;

(15) Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;

(16) Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi;

(17) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;

(18) Şirketimiz faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, ziyaretçi/müşteri istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması ve/veya,

(19) Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ 3. KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIYOR MUYUZ?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve Şirketimize hizmet sunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, tesis içi hizmet sunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza, sigorta şirketlerimize, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. Mira İş Güvenliği San. Ve Tic. A.Ş.  olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK KAPSAMINDA SAYILAN HAKLARI İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI 
 

i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,

(5) İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(8) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


ii. Başvuru

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; KEP adresimize, [email protected] e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya aşağıda yer alan firma adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz

 

Şirketimiz kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

 

Şirketimize yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde Mira İş Güvenliği San. Ve Tic. A.Ş.  olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.


iii. Şikâyet

Şirketimize yöneltmiş olduğunuz taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.


VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Mira İş Güvenliği San. Ve Tic. A.Ş.  tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı : Mira İş Güvenliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Telefonu: 0 232 433 22 02

Mersis No: 0621092784400001

Vergi Dairesi: Ege Vergi Dairesi Müdürlüğü

Vergi Numarası: 6210927844

Adresi: 1442 SOKAK NO:1, Tesisat İş Merkezi, 35170 Halkapınar

Mail: [email protected]

 

Gizlilik ve Güvenlik

Mira İş Güvenliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Mira İş Güvenliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Mira İş Güvenliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. Mira İş Güvenliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Mira İş Güvenliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Mira İş Güvenliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Çerez Kullanımı

 

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

 

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

 

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

Mira İş Güvenliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi: 1442 SOKAK NO:1, Tesisat İş Merkezi, 35170 Halkapınar

Telefonu: 0 232 433 22 02

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR